Organisation

Sociologiska institutionen tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Institutionens ledningsstruktur ser ut på följande sätt:  

Institutionens verksamhet leds av en prefekt, med ansvar för personal, administration, ekonomi, utbildning på grund- och avancerad nivå och handlingsplaner, en ställföreträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning samt en biträdande prefekt med ansvar för forskning.

Vid institutionen finns ett antal utskott som bereder frågor inom resp område,
t ex planeringsutskottet, utbildningsutskottet, forskarutbildnings-/forskningsutskottet.

Utöver dessa beredningsgrupper finns andra forum som bereder och diskuterar frågor av betydelse för olika delar av verksamheten: IKT-utskottet, Jämställdhetsrådet samt Handledarkollegiet.

För detaljerad information se Kvalitetsplan.