Våra ämnen

Sociologi och Biblioteks- och informationsvetenskap är de ämnen vi undervisar och forskar om vid sociologiska institutionen.

Sociologi
Sociologi är vetenskapen om människor i olika sociala sammanhang. Inom sociologi studerar man strukturer i samhället, sociala relationer och processer av olika slag: allt från globala relationer till människors möten i vardagen, deras skiftande livsvillkor, värderingar och identiteter. Det breda samhällsvetenskapliga ämnet sociologi handlar om maktrelationer, genusrelationer, social ojämlikhet, etniska relationer, ungdomskulturer, massmedier, arbets- och familjeliv, brottslighet och mycket annat.

Studierna ger särskild kompetens för att till exempel leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och genomföra analyser. På en rad olika områden, till exempel inom arbetsliv, skola och boende, kan sociologer analysera förändringar och föreslå alternativa utvecklingsmöjligheter.

Utbildning i sociologi ger kompetens för alla arbeten där det är viktigt med kunskaper om samhället, grupprocesser och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och villkor. Sociologer är därför idag verksamma inom en mängd företag, organisationer och myndigheter där de besitter viktig kompetens om frågor som: arbetsmarknad och arbetsliv, jämställdhet och mångfald, välfärd och levnadssätt, samhällsplanering, personalsocialt och administrativt arbete, förändrings- och utvecklingsarbete, socialpolitik, informationsteknik, kultur och media.

Sociologi är huvudämne i Sociologiprogrammet samt ingår i ett flertal andra utbildningsprogram, t ex BIT-programmet, Personalvetarprogrammet, Psykologprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kurser i sociologi på grundnivå Kurser i sociologi på avancerad nivå
Biblioteks- och informationsvetenskap
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap handlar om informationens funktion och betydelse för människor, företag och organisationer i informations- och kommunikationssamhället.

Inom ämnet intresserar vi oss för informationens funktion och betydelse för människor, företag och organisationer. En grundläggande fråga är hur man bygger sökverktyg och utformar informationsservice så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.

Några frågor som vi jobbar med är: - Varför behöver människor information och hur söker de rätt på den? - Hur förändrar ny informationsteknik produktionen, sökandet och användningen av information? - Hur kan man organisera, strukturera och lagra information så att den lätt kan hittas? - Hur kan en informationsförmedlare hjälpa till att hitta information, till exempel på Internet? - Vilka typer av ny informationsservice behövs?

För att svara på frågorna studerar vi de sammanhang där informationen produceras, förmedlas och används, exempelvis inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik. Studierna kan till exempel ske på traditionella bibliotek men också på skolor, företag och inom organisationer.

Viktiga forskningsområden är bibliometri, kunskapsorganisation och informationssökning. Biblioteks- och informationsvetenskap är huvudämne i påbyggnadsprogrammet biblioteks- och informationsvetenskap.